KAUNIAISTEN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ

Ensiksi kaupungin pitäisi suunnitella operatiivinen kehittämisstrategia, mikä määrittelee kehittämisen periaatteet koko organisaatiolle. Näitä periaatteita ovat ainakin: ongelmien ennalta ehkäisy; varhainen puuttuminen ongelmiin; ongelmien ratkaisu kokonaisvaltaisesti lähtien juurisyistä ja yhdellä kertaa; ongelmien tunnistus viiveettä ts on lyhennettävä aikaa ongelman ilmenemisestä siihen ajankohtaan, kun ongelma on ratkaistu (eikä sitä enää ole). Periaatteena on myös systemaattinen, suunnitelmallinen henkilöstön koulutus.

 

Toiseksi näitä periaatteita pitäisi noudattaa toiminnan suunnittelussa ja yksittäisissä kehittämishankkeissa.

 

Päätösesitysten valmistelua ja laatutasoa tulee kauttaaltaan parantaa. On toteutettava tietohuoltojärjestelmä, joka antaa ongelmien tunnistamisessa ja päätöksenteossa tarvittavia tietoja ympäristöstä ja väestöstä, palvelujen tarpeesta, palveluista ja niiden saatavuudesta sekä vaikutuksista (tiedolla johtaminen). 

 

Kehittämissuunnitelmissa pitäisi esittää (1) kehittämiskohteen nykytila ja (2) tavoiteltava tila sekä (3) toimenpiteet, joilla tavoitetilaan eli tavoitteisiin aiotaan päästä. Kehittämiskohteena on usein järjestelmä ja palvelu (prosessi), esim. terveyskeskuksen asiakkaiden tutkimus ja hoito, varhaiskasvatus tai  rakennuslupahakemusten käsittely.

 

Valitettavasti usein esitetään tavoitteeksi tehtävä (sen suoritus), mutta tehtävä sinänsä ei voi olla tavoite. Tavoitteeksi pitää asettaa tulos eli kohteen muutos, joka pitäisi saavuttaa suorittamalla tehtävä. Esimerkiksi opetuksen / oppimisen tuloksena (vaikutuksesta) oppilaan osaaminen muuttuu ja osaamista voidaan mitata tai arvioida kokein.

 

Sopivia kehittämisen tavoitteita voidaan asettaa vertailemalla samanlaisten kuntien toimintaa (benchmarking). Näitä eivät ole seudun muut kunnat.

 

Kehittämisen yhteydessä palvelut (eli prosessit) pitäisi kuvata.2 (Oikeastaan kuntien pitäisi tehdä yhdessä palveluprosessien kuvaukset, koska palvelut ovat samanlaisia eri kunnissa.)

 

 Erkki Karimaa. Osaaminen on malleissa: kunnan järjestelmien ja prosessien mallit. Suomen kuntaliitto 2004
 Erkki Karimaa (toim). Julkisen sektorin prosessien kuvaukset. Suomen kuntaliitto 2002