GRANIN
DEMARIT

KUNTAVAALIT

2021

 

1. Varmistettava lapsille ja nuorille hyvä kehitys  maksuttomasta varhaiskasvatuksesta alkaen.

 

2. Terveyskeskus ja Villa Breda muutettava täyden lähipalvelun sote-keskukseksi.

 

3. Kaupungintalokorttelin kaavasta päätettäessä otettava huomioon asukkaiden mielipiteet.

 

Ehdokkaamme valtuustoon:

 

Kauniaisten vahvuuksia ovat suomen- ja ruotsinkielinen kulttuuri; yhteisö, jossa monilla on korkea koulutus ja hyvät tulot; hienot huvilat ja pientalot puutarhoineen; Gallträsk, Kasavuori, laskettelurinne ym. luonto; hyvä sijainti kulkuyhteyksineen; läheltä saatavat hyvät kunnalliset palvelut; kaupungilla on vähän velkaa. Kauniaisissa on hyvä asua ja elää.

 

Lähivuosina sote-uudistus sekä ilmastonmuutoksen ja luonnon suojelun takia päätettävät toimet vaikuttavat olennaisesti kaupunkiimme. Merkittäviä ovat myös kaupungin sopimukset kaupunkiradasta sekä maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä. Lisäksi on aina varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämistä, koulujen ym toimitilojen ja liikuntapaikkojen rakentamista jne. 

 

Näistä syistä esitämme:

Terveyskeskus ja Villa Breda kehitetään kunnalliseksi sote-keskukseksi, jossa on jonakin viikonpäivänä erikoislääkäreillä vastaanottoja ja tarvittavaa tekniikkaa sekä turvallinen ja hyvä  vanhustenhoito. Periaatteena on, että asiakas saa tarvitsemansa palvelun joutumatta odottelemaan ja yhdellä käynnillä. Siksi asiakkaan ensikäynnille pitää varata pidempi vastaanottoaika. Erityisesti vanhuksille ja lapsiperheille kotiin tuotavia palveluja pitää lisätä. 
 
Maksuton varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen opetus ovat tärkeitä: ne varmistavat lapsen ja nuoren hyvän kehityksen. Se tarkoittaa pieniä ryhmiä tai luokkia, erityisopetusta tarvittaessa, oppilashuoltoa jne; sitä että koulu on turvallinen paikka. Kaikkien lasten pitää päästä varhaiskasvatukseen aikaisin. Oppimista on systemaattisesti arvioitava kuten muidenkin palvelujen vaikutuksia. 
 
Lapsille ja nuorille on järjestettävä tiloja ja liikuntapaikkoja sekä mahdollisuuksia haluamaansa harrastukseen. 
Kauniaisissa on erinomaiset mahdollisuudet liikunta-, musiikki- ym taideharrastuksiin, mutta kunnollinen nuorisotila vielä puuttuu. Koulujen ja urheilu- ym harrastusseurojen on yhteistoimin innostettava oppilaita harrastuksiin. Koulut järjestävät myös iltapäivisin toimintaa. 
 
Kaupungin tulee osallistua ”ilmastotalkoisiin” ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun ohjelmalla ja hankkeilla. 
Merkittävää on Kauniaisten osallistuminen kaupunkiradan ja pyöräilybaanan rakentamiseen. On  myös edistettävä sähköautojen, aurinkoenergian ja maalämmön käyttöä; puutalojen rakentamista; pidettävä rakennukset kuten kaupungintalo kunnossa jotta niitä ei jouduta purkamaan laiminlyöntien takia; selvitettävä voisiko lisätä biojätteen keräystä pientaloista jne. 
 
Kaupungin strategiaa sekä maankäyttöä, asumista ja liikennettä (MAL) koskevia sopimuksia ja ratkaisuja on arvioitava kriittisesti. Kaupunki on luovuttanut pois varallisuuttamme (tontit rakennusoikeuksineen) keinotekoisen alhaisen kunnallisveron takia. Strategia asuntotuotantotavoitteineen johtaa talojen purkuun ja kerrostalojen rakentamiseen. Emme hyväksy massiivista rakentamista kaupungintalon kortteliin.
 

Kaupungin strategiaa on täydennettävä operatiivisella kehittämisstrategialla. Se määrittelee kehittämisen yleiset periaatteet. Näitä ovat ainakin ongelmien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ongelmiin, ongelmien ratkaisu kokonaisvaltaisesti lähtien juurisyistä ja yhdellä kertaa. Kehittämisstrategiaan kuuluu systemaattinen henkilöstön koulutus.

 

Päätösesitysten valmistelua ja laatutasoa tulee kauttaaltaan parantaa. Siksi on kehitettävä tietohuoltojärjestelmä, joka antaa päätöksenteossa tarvittavia tietoja ympäristöstä ja väestöstä, palvelujen tarpeesta, saatavuudesta ja vaikutuksista (tiedolla johtaminen). Kehittämishankkeille on asetettava selvät vaikutustavoitteet ja rajoitteet eri näkökulmista ja on arvioitava eri ratkaisuvaihtoehdot ympäristö-, talous- ym vaikutuksineen näiden tavoitteiden (kriteerien) suhteen.

 

Ongelmien ennalta ehkäisemisessä urheilu- ym harrastusseurojen sekä seniorien yhdistysten toiminta on tärkeää. Esim Kauniaisten Lähiavun vapaaehtoiset auttavat monia kotona tai Villa Bredassa asuvia apua tarvitsevia. Kaupungin tulee tukea näitä yhdistyksiä.

 

Kannatamme vastavuoroisuutta. Monet meistä ovat lähtöisin muista maakunnista eli kaupunkimme on saanut elinvoimaa muualta Suomesta. On reilua, että maksamme siitä tulonsiirtojen / -tasausten muodossa.

Päämääränä on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä itsenäinen Kauniainen ja myös Suomi.

Liity SDP:n jäseneksi. Lähde kanssamme toteuttamaan yhteiskuntaa, jonka tärkeimmät arvot ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja oikeus työhön. Liity SDP:n jäseneksi!